กำแพงเมืองจีน
ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง มีกำแพงที่มีลักษณะเป็นฟันขนาดใหญ่เลี้ยวไปเลี้ยวมาทางของมันไปทางตะวันออกและตะวันตกของภูเขาที่เป็นคลื่น มันคือกำแพงใหญ่ของเมืองจีน (กำแพงเมืองจีน) ที่ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวที่ว่า เราสามารถเห็นมันได้เมื่อเราอยู่บนดวงจันทร์ การก่อสร้างของกำแพงเมืองจีนเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล โดยผู้ครอบครองดินแดนโดยอยู่ภายใต้การสั่งการของ ราชวงศ์ โจ ได้มีการก่อสร้างขึ้นในตอนเหนือของแต่ละเมือง โดยในแต่ละเมืองได้ทำกำแพงเมือง เพื่อต่อต้านการรุกราน หลังจากที่ราชวงศ์ชิน ได้รวมประเทศจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในปี 221 ก่อน คริสตกาล กำแพงเมืองต่าง ๆ ก็ได้ต่อเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากพวก Xiongnu ในทางตอนเหนือ แล้วต่อเนื่องลงมาจนมีความยาวกว่า 10,000 ลี้ หรือประมาณ 5,000 กิโลเมตร นี่เป็นที่มาของคำว่า "กำแพง 10,000 ลี้" กำแพงเมืองจีนได้รับการปฏิสังขรณ์จากช่วงเวลาหนึ่งไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง กล่าวคือหลังราชวงศ์ชิน การปฏิสังขรณ์ส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งของราชวงศ์ หมิง ในปี 1368 และใช้เวลาปฏิสังขรณ์เป็นเวลา 200 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ กำแพงที่เราเห็นกันทุกวันนี้เป็นผลมาจากความมานะพยายามเกือบทั้งหมด ความยาวทั้งหมดของกำแพงมากกว่า 6,000 กิโลเมตร มันขยายไปยังเมือง Jiayu ผ่านเมือง Gansu ในทางทิศตะวันตก และคาบไปยังแม่น้ำ Yalu ในเมือง Liaoning ทางด้านทิศตะวันออก กำแพงที่เราเห็นอยู่ทางตอนเหนือของปักกิ่ง เป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนเล็กๆ ของมันเท่านั้น