เยซู คริสต์ (Jesus Christ)
เยซู คริสต์ เป็นผู้ค้นพบศาสนาคริสต์ คริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า และได้เสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากบาป เยซูเกิดเมื่อประมาณ 4 ปีก่อนคริสตศักราช เขาเติบโตในเมืองนาซาเรธ ซึ่งอาศัยอยู่กับมารดา นางมาเรียและสามีคือโจเซฟ ชีวิตของเยซูไม่เป็นที่รู้กันมากนัก จนกระทั่งเขาอายุได้ 30 ปี จากนั้นเขาก็เริ่มสอนและเทศนาเกี่ยวกับพระเจ้า เขาได้เลือกสาวก 12 คน เพื่อช่วยเผยแพร่คำสอนของเขา คำสอนของสาวกของเขาได้บรรยายความดีที่เยซูได้ทำไป ตลอดจนความอัศวรรย์ เช่น การช่วยเหลือคนป่วยและคนตาบอด ผู้ปกครองในเมืองเจรูซาเลมและพระในโบสถ์คิดว่าเยซูเป็นศัตรู จึงได้จับตัวเขาตรึงไม้กางเขนจนเสียชีวิต