ทำไมจึงชื่อ "เจ้าพระยา"

จริงๆ แล้วแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาคนไหนเลย แต่มีที่มาจาก
ชื่อสถานที่ที่แม่น้ำสายนั้นไหลผ่าน

แต่ก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาจะชื่ออะไรไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนแต่สมเด็จกรมพระยา-
ดำรงราชานุภาพทรงเขียนไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า
"ที่เราเรียกกันว่าปากน้ำเจ้าพระยาทุกวันนี้ แต่โบราณเรียกว่าปากน้ำ
พระประแดง ภายหลังเมื่อแผ่นดินงอกทะเลห่างออกไปไกลเมืองพระประแดงจึง
เรียกว่าปากน้ำบางเจ้าพระยา"

ในสนธิสัญญาที่ไทยได้ทำกับประเทศฝรั่งเศสครั้ง ม.ลาลูแบร์ ในรัชกาลสมเด็จพระ-
นารายณ์มหาราช เรียกแม่น้ำสายนี้ว่า "แม่น้ำบางเจ้าพระยา"

ส่วน ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนไว้ในคอลัมน์ "ข้าวไกลนา" หนังสือ
พิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2520 ว่า
"แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นที่จุดรวมของแม่น้ำน่านและแม่น้ำปิงที่ปากน้ำโพ
จังหวัดนครสวรรค์ ไปสิ้นสุดไหลออกทะเลที่ปากน้ำเมืองสมุทรปราการ
ตรงที่แม่น้ำนี้ไหลออกทะเลนั้น เคยมีชื่อว่า เจ้าพระยา ชื่อตำบลนั้นก็
เลยใช้เรียกชื่อแม่น้ำทั้งสายว่า แม่น้ำเจ้าพระยา เช่นเดียวกับเอาชื่อ
ตำบลที่แม่น้ำสายอื่นๆ ไหลออกสู่ทะเลไปเป็นชื่อแม่น้ำ เช่น
แม่น้ำบางประกง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง เป็นต้น"