ปัญหาด้านการเรียนรู้หรือแอลดีคืออะไร
นักจิตวิทยาเชื่อว่า ปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากระบบประสาทส่วนกลางในสมองซึ่งทำงานผิดปกติ เช่น ความสามารถในการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา ความจำ สมาธิ และการรับรู้ มีความผิดปกติ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เหมือนเด็กที่ปกติทั่วไปทั้งที่ไอคิวปกติ เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้บางคนมีไอคิวค่อนข้างสูงกว่าเด็กปกติด้วยซ้ำ
อาการที่ผิดปกตินี้จะเป็นมาโดยกำเนิดและจะติดตัวไปตลอด หากได้รับการสอนเฉพาะด้วยสื่อการสอนแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการทางกายภาพของเด็กและมีการประเมินความรู้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว เด็กที่มีความผิดปกติก็จะสามารถพัฒนาได้ไม่ต่างจากเด็กปกติ

ลักษณะอาการมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย แต่พอจะจัดเป็นกลุ่มคร่าวๆ ได้ดังนี้คือ
1. ความผิดปกติในโรงเรียน (Academic Learning Disability)
2. ความผิดปกติด้านการพูดและการฟัง (Language Learning Disability)
3. ความผิดปกติด้านการตั้งใจ (Attention Deficit Disorder)
4. ความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว (Motor Disability)
5. ความผิดปกติด้านความรู้สึก (Social Perceptual Disability)

สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
- ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทร. 664-3937-46
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โทร. 246-1260-8
- สถาบันสร้างสรรค์ศักยภาพสมอง (Creative Brain) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 731-7070-1