การแบ่งเรทหนังฝรั่ง
 
ผู้ที่ทำหน้าที่แบ่งหนังออกเป็นประเภทต่างๆ คือ สมาคมภาพยนต์แห่งสหรัฐฯ
ซึ่งทำหน้าที่นี้มานานถึง 25 ปีแล้วโดยแบ่งเป็น
 
 -G (general audiences)
คนทุกเพศทุกวัยดูได้
 
 -PG (parential guidance)
พ่อแม่แนะนำให้ลูกดู
 
 -PG 13 (parents strongly cautioned)
พ่อแม่จะต้องใช้ดุลพินิจว่าสมควรให้ลูกดูหรือไม่
 
 -R (restricted)
เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าดูตามลำพังไม่ได้ ยกเว้นมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองไปด้วย
 
 -X or NC-17 (no children under 17)
ห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ 17 ปีเข้าชม
 
 ผู้ทำหน้าที่แบ่งประเภทหนังประกอบด้วยกรรมการสมาคมฯ 11 คน มีอายุ
 เฉลี่ย 47 ปีครึ่ง ส่วนค่าธรรมเนียมในการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ 300-1,500 เหรียญ
 สหรัฐ โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทที่จัดจำหน่ายหนังแต่ละ
 11,000 เรื่องนั้น เข้าข่าย G ร้อยละ 8.85 PG ร้อยละ 28.65 PG-13
 ร้อยละ 7.29 R ร้อยละ 51.80 X or NC-17 ร้อยละ 3.61