การแปลงความยาว
   
การแปลงปริมาตร
 
แปลงจาก
เป็น
คูณด้วย
แปลงจาก
เป็น
คูณด้วย
อิมพีเรียล
เมตริก
 
อิมพีเรียล
เมตริก
 
นิ้ว เซนติเมตร 2.54 ลูกบาศก์นิ้ว ลูกบาศก์เซนติเมตร(ml) 16.3871
ฟุต เมตร 0.3048 ลูกบาศก์ฟุต ลิตร 28.3169
หลา เมตร 0.9144 ลูกบาศก์หลา ลูกบาศก์เมตร 0.7646
ไมล์ กิโลเมตร 1.6093 ฟลูอิด ออนซ์ ลูกบาศก์เซนติเมตร(ml) 28.413
เมตริก
อิมพีเรียล
 
พินท์
ลิตร
0.5683
เซนติเมตร นิ้ว 0.3937 แกลลอน ลิตร 4.5461
เมตร ฟุต 3.2808
เมตริก
อิมพีเรียล
 
เมตร หลา 1.0936 ลูกบาศก์เซนติเมตร(ml) ลูกบาศก์นิ้ว 0.061
กิโลเมตร ไมล์ 0.6214 ลูกบาศก์เซนติเมตร(ml) ฟลูอิด ออนซ์ 0.0352
เมตร เฟอรองส์ 0.005 ลิตร ลูกบาศก์ฟุต 0.0353
เมตร ฟาทอมส์ 0.547 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์หลา 1.308
กิโลเมตร ไมล์ทะเล 0.54 ลิตร พินท์ 1.7598
เมตร เชนส์ 0.0497 ลิตร แกลลอน 0.22
             
 
การแปลงพื้นที่
   
การแปลงมวลและน้ำหนัก
 
แปลงจาก
เป็น
คูณด้วย
แปลงจาก
เป็น
คูณด้วย
อิมพีเรียล
เมตริก
 
อิมพีเรียล
เมตริก
 
ตารางนิ้ว ตารางเซนติเมตร 6.4516 ออนซ์ กรัม 28.3495
ตารางฟุต ตารางเมตร 0.0929 ปอนด์ กิโลกรัม 0.4536
ตารางหลา ตารางเมตร 0.8361 สโตน กิโลกรัม 6.3503
เอเคอร์ เฮกแตร์ 0.4047 ฮันเดรดเวต กิโลกรัม 50.802
ตารางไมล์ ตารางกิโลเมตร 2.59 ตันอิมพีเรียล ตันเมตริก 0.9072
เมตริก
อิมพีเรียล
 
เมตริก
อิมพีเรียล
 
ตารางเซนติเมตร ตารางนิ้ว 0.155 กรัม ออนซ์ 0.0352
ตารางเมตร ตารางฟุต 10.7639 กิโลกรัม ปอนด์ 2.2046
ตารางเมตร ตารางหลา 1.196 กิโลกรัม สโตน 0.1575
เฮกแตร์ เอเคอร์ 2.4711 กิโลกรัม ฮันเดรดเวต 0.0197
ตารางกิโลเมตร ตารางไมล์ 0.3861 ตันเมตริก ตันอิมพีเรียล 1.1023
             
 
หน่วยวัดการปรุงอาหาร
 
 
อุณหภูมิเตาอบ
 
แปลง
เมตริก
อิมพีเรียล
ระดับก๊าซ
อุณหภูมิ
ระดับความร้อน
1 ทิมเบิล
2.5 ml
30 ดรอป
 
C/F
 
60 ดรอป
5 ml
1 ช้อนชา
1/2
120/250
ช้า
1 ช้อนชา
5 ml
1 แดรม
1
140/275
-
1 ช้อนของหวาน
10 ml
2 แดรม
2
150/300
-
1 ช้อนโต๊ะ
20 ml
4 แดรม
3
170/325
-
2 ช้อนโต๊ะ
40 ml
1 fl oz
4
180/350
ปานกลาง
1 แก้วไวน์
100 ml
2 fl oz
5
190/375
-
1 ถ้วยชา
200 ml
5 fl oz (1 กิล)
6
200/400
ร้อน
1 เหยือก
400 ml
10 fl oz (1/2 พินท์)
7
220/425
-
     
8
230/450
ร้อนมาก
     
9
260/500
-