เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทย
เหรียญตราและยศของสหราชอาณาจักร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เริ่มสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับพระราชทานแก่ผู้ทำประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนมี 8 ชั้นดังนี้
ชั้นสูงสุด
มหาปรมาภรณ์ช้าวเผือก (ม.ป.ช.)
ชั้นที่ 1
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ชั้นที่ 2
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ชั้นที่ 3
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ชั้นที่ 4
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
ชั้นที่ 5
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
ชั้นที่ 6
เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย เริ่มสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับพระราชทานแก่ผู้ทำประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน มี 8 ชั้นดังนี้
ชั้นสูงสุด
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ชั้นที่ 1
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
ชั้นที่ 2
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
ชั้นที่ 3
ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
ชั้นที่ 4
จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.)
ชั้นที่ 5
เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.)
ชั้นที่ 6
เหรียญทองมงกุฏไทย (ร.ท.ม.)
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินมงกุฏไทย (ร.ง.ม.)
ผู้ประกอบคุณงามความดีอย่างยิ่งแก่สังคมในประเทศสหราชอาณาจักรจะได้รับการตอบแทน ให้เป็นสมาชิกของเฮาส์ออฟลอร์ดส์หรือได้รับเกียรติตามแบบโบราณในการมียศตามหลังชื่อ ซึ่งมีมากมาย ที่รู้จักกันดีได้แก่
KG
Knight of the Order of the Garter
KT
Knight of the Order of the Thistle
GCB
Knight Grand Cross of the Order of the Bath
OM
Order of Merit
CH
Companion of Honour
KCMG
Knight Commander of the Order of St Micheal and St George
KBE
Knight Commander of the Order of the British Empire
DBE
Dame Commander of the Order of the British Empire
CMG
Companion of the Order of St Micheal and St George
CBE
Commander of the Order of the British Empire
OBE
Officer of the Order of the British Empire
MBE
Member of the Order of the British Empire
ในสหราชอาณาจักร ทำเนียบขุนนางประกอบด้วยหกชั้นหลัก ได้แก่ รอยัลดยุค, ดยุค, มาร์ควิส, เอิร์ล, ไวส์เคานต์, บารอนหรือบารอนเนส นับตั้งแต่ ค.ศ. 1958 มีการตั้งทำเนียบขุนนางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสายเลือด