จอมพลของไทย
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภานุพันธ์วงศ์วรเดช
จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
จอมพลเจ้าฟ้าบดินทร์เดชานุชิต
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
จอมพลผิน ชุณหวัณ
จอมพลอากาศฟื้น รณนภากาศฤทธาคนี
จอมพลเรือ ป. ยุทธศาสตร์โกศล
จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลประภาส จารุเสถียร
จอมพลเกรียงไกร อัตตนันท์