แสงคืออะไร
แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่อยู่ในรูปของพลังงาน ซึ่งกระจายออกจากอะตอมและเคลื่อนที่ในรูปของคลื่นแต่คลื่นของพลังงานแสงนี้มีความถี่แตกต่างกันมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของการสั่นสะเทือน ยิ่งมีความสั่นสะเทือนมากก็ยิ่งมีความถี่มากและความยาวคลื่นก็จะสั่นมากด้วย แสงที่เรามองเห็นได้นั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งตาของเราสามารถมองเห็นได้ โดยปกติแล้วแสงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศ ด้วยความเร็ว 300 ล้านเมตร/วินาที ซึ่งเรารู้จักกันว่าเป็นความเร็วของแสงปกติแล้วแสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่เมื่อมีวัตถุบางอย่างมาขวางการเคลื่อนที่ของแสง ทำให้แสงเปลี่ยนทิศทางไปเรียกว่า เกิดการหักเหของแสง วัตถุบางอย่างยอมให้แสงผ่านได้ง่ายเรียกว่า วัตถุโปร่งใส วัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้เพียงบางส่วนเรียกว่า วัตถุโปร่งแสง ส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยเรียกว่า วัตถุทึบแสง