เครื่องจุลทรรศน์อีเลคตรอนคืออะไร
เครื่องจุลทรรศน์ธรรมดาทั่วไป มนุษย์จะสร้างขึ้นเพื่อใช้มองดูวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือมองเห็นไม่ชัด จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจุลทรรศน์ขยายให้มันชัดเจนขึ้น เครื่องจุลทรรศน์แบบธรรมดาจะทำให้เรามองเห็นภาพโดยใช้ลำแสง แล้วขยายภาพโดยใช้เลนส์แก้ว แต่เครื่องจุลทรรศน์แบบอีเลคตรอนนั้นจะใช้รังสีอีเลคตรอนแทนลำแสง รังสีจะเกิดการรวมแสง โดยใช้เลนส์แม่เหล็ก ซึ่งมีหลังแม่เหล็กทำให้เกิดสนามแม่เหล็กซึ่งมีพลังมากพอจะเปลี่ยนลำแสงของอีเลคตรอน ทำให้เกิดภาพที่ได้รับการขยายได้มากบนจอโทรทัศน์