เดซิเบลคืออะไร
เดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงหากความดังของเสียงเป็นศูนย์ หูเราแทบจะไม่ได้ยินเลย เสียงที่เรากระซิบนั้นมีความดังประมาณ 20 เดซิเบล เสียงพูดคุยกันธรรมดาจะมีความดังประมาณ 50 เดซิเบล เสียงรถจราจรติดขัดจะมีเสียงดังประมาณ 90 เดซิเบล เครื่องบินจะมีเสียงดังประมาณ 100-200 เดซิเบล เสียงอะไรก็ตามที่มีความดังตั้งแต่ 140 เดซิเบลขึ้นไป จะเป็นอันตรายต่อหูของมนุษย์เรา