กระแสไฟฟ้าคืออะไร
กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอีเลคตรอนที่ไหลผ่านตัวนำอีเลคตรอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอะตอม อะตอมจะประกอบไปด้วยส่วนที่อยู่ตรงกลางเรียกว่า ยิวเครียส ซึ่งเป็นอนุภาคบวก โดยมีอีเลคตรอนหมุนอยู่รอบๆ เหมือนกับดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ อะตอมแต่ละอะตอมอาจจะมีอีเลคตรอนมากกว่า 1 ตัวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอนุภาคแต่ละชนิด และอีเลคตรอนในอะตอมของอนุภาคบางชนิดสามารถไหลจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งได้ เช่น อีเลคตรอนในโลหะ เป็นต้น แต่การไหลของอีเลคตรอนนั้นยังไม่เป็นระบบ ถ้าเมื่อไรก็ตามที่อีเลคตรอนไหลอย่างเป็นระบบไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อนั้นจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เรามีหน่วยสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า เรียกว่า แอมป์