เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นเตาที่ผลิตพลังงานนิวเคลียร์ออกมา เพื่อให้มนุษย์ได้นำพลังงานนี้ไปใช้ประโยชน์ในทางที่สันติ แต่การควบคุมเตาปฏิกรณ์เพื่อให้ทำงานเป็นไปตามปกติไม่มีรั่งสีรั่วไหลออกมานั้น นับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปกติแล้วใช้ไอโซโทปของยูเรเนียม 235 เป็นตัวควบคุมเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ ขณะที่เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องนั้น นิวตรอนจะถูกปล่อยออกมาแล้ววิ่งไปชนกับนิวเครียสตัวอื่นให้แตกตัวอีก ในช่วงนี้ต้องมีการควบคุมอัตราความเร็วของปฏิกิริยาต่อเนื่องให้มันเกิดช้าลงด้วย โดยใช้สารลดความเร็วของนิวตรอนเข้ามาช่วย หากความร้อนในเตามีมากเกินไป ก็จะใช้สารลดอุณหภูมิเข้าไปช่วยลดอุณหภูมิให้เย็นลงได้ การควบคุมไม่ให้รังสีนิวเคลียร์รั่วไหลออกมา นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะถ้าหากว่ามีการรั่วไหลออกมาแล้ว มันจะทำความเสียหายแก่มนุษยชาติอย่างมหาศาลทีเดียว