รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย
 
สุโขทัย
พระนาม
ครองราชย์ พศ.
ครองราชย์ คศ.
1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.
1762 - 1782
1219 - 1239
2. พ่อขุนบาลเมือง
N/A
N/A
3. พ่อขุนรามคำแหง
1822 - 1842
1279 - 1299
4. พญาเลอไท
N/A
N/A
5. พญางั่วนำถม
N/A
N/A
6. พระมหาธรรมราชาที่ 1
1890 - 1917
1347 - 1374
(พระยาลิไท)
N/A
N/A
7. พระมหาธรรมราชาที่ 2
1917 -1942
1374 - 1399
8. พระมหาธรรมราชาที่ 3
1942 -1962
1399 - 1419
9. พระมหาธรรมราชาที่ 4
1962 -1981
1419 - 1438
 
กรุงศรีอยุธยา
ราชวงศ์อู่ทอง
1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
1893 - 1912
1350 - 1369
(พระเจ้าอู่ทอง)
N/A
N/A
2. พระราเมศวร (ครั้งที่ 1)
1912 - 1913
1369 - 1370
3. พระบรมราชาธิราชที่1
1913 - 1931
1370 - 1388
(สุวรรณภูมิ)
4. พระเจ้าทองลัน
1931 - 1931
1388 - 1388
(สุวรรณภูมิ)
*.. พระราเมศวร (ครั้งที่ 2)
1931 - 1938
1388 - 1395
5. พระรามราชาธิราช
1938 - 1952
1395 - 1409
 
- ราชวงศ์สุวรรณภูมิ
6. พระนครอินทราธิราช
1952 - 1967
1409 - 1424
7. พระบรมราชาธิราชที่ 2
1967 - 1991
1424 - 1448
....(เจ้าสามพระยา)
N/A
N/A
8. พระบรมไตรโลกนาถ
1991 - 2031
1448 - 1488
9. พระบรมราชาธิราชที่ 3
2031 - 2034
1488 - 1491
10. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
2034 - 2072
1491 - 1529
11. พระบรมราชาธิราชที่ 4
2072 - 2076
1529 - 1533
12. พระรัษฎาธิราชกุมาร
2076 - 2077
1533 - 1534
13. พระชัยราชาธิราช
2077 - 2089
1534 - 1546
14. พระแก้วฟ้า
2089 - 2091
1546 - 1548
15. พระมหาจักรพรรดิราช
2091 - 2111
1548 - 1568
16. พระมหินทราธิราช
2111 - 2112
1568 - 1569
 
-- ราชวงศ์สุโขทัย
17. พระมหาธรรมราชาธิราช
2112 - 2133
1569 - 1590
18. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2133 - 2148
1590 - 1605
19. สมเด็จพระเอกาทศรถ
2148 - 2163
1605 - 1620
20. เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์
2163 - 2163
1620 - 1620
21. พระเจ้าทรงธรรม
2163 - 2171
1620 - 1628
22. พระเชษฐาธิราช
2171 - 2173
1628 - 1630
23. พระอาทิตยวงศ์
2173 - 2173
1630 - 1630
 
-- ราชวงศ์ปราสาททอง
24. พระเจ้าปราสาททอง
2173 - 2198
1630 - 1655
25. เจ้าฟ้าชัย
2198 - 2199
1655 - 1656
26. พระศรีสุธรรมราชา
2199 - 2199
1656 - 1656
27. พระนารายณ์
2199 - 2231
1656 - 1688
 
-- ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
28. พระเพทราชา
2231 - 2246
1688 - 1703
29. พระเจ้าเสือ
2246 - 2251
1703 - 1708
30. พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
2251 - 2275
1708 - 1732
31. พระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์
2275 - 2301
1732 - 1758
32. พระเจ้าอุทุมพร
2301 - 2301
1758 - 1758
33. พระที่นั่งสุริยาอัมรินทร์
2301 - 2310
1758 - 1767
 
กรุงธนบุรี
1. พระเจ้ากรุงธนบุรี
2313 - 2325
1770 - 1782
 
กรุงรัตนโกสินทร์
-- ราชวงศ์จักรี
1. พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
2325 - 2352
1782 - 1809
2. พระพุทธเลศหล้านภาลัย
2352 - 2367
1809 - 1824
3. พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
2367 - 2394
1824 - 1851
4. พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2394 - 2411
1851 - 1868
5. พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว
2411 - 2453
1868 - 1910
6. พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
2453 - 2468
1910 - 1925
7. พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2468 - 2477
1925 - 1934
8. พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
2477 - 2489
1934 - 1946
9. พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2489 - ปัจจุบัน
1946 - Present