ลำดับยศทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ และยศตำรวจ
ยศทหารบก
The Army Ranks
 
ชื่อยศ
(ภาษาไทย)
คำย่อ
ชื่อยศ
(ภาษาอังกฤษ)
เครื่องหมาย
จอมพล จอมพล Field Marshal
พลเอก พล.อ. 
Gen.
General
พลโท พล.ท. 
Lt.Gen.
Lieutenant  General
พลตรี พล.ต. 
Maj.Gen.
Major General
พลจัตวา พล.จ. 
Bri.Gen.
Brigadier General
พันเอก(พิเศษ) พ.อ.(พิเศษ) 
Col.
Special Colonel
พันเอก พ.อ. 
Col.
Colonel
พันโท พ.ท. 
Lt.Col.
Lieutenant Colonel
พันตรี พ.ต. 
Maj.
Major
ร้อยเอก ร.อ. 
Capt.
Captain
ร้อยโท ร.ท. 
Lt.
Lieutenant (First Lieutenant)
ร้อยตรี ร.ต. 
Sub.Lt.
Sub-Lieutenant (Second Lieutenant)
จ่าสิบเอก จ.ส.อ. 
SM 1
Sergeant Major (Warrant Officer 1 st)
จ่าสิบโท จ.ส.ท. 
SM 2
Platton Sergeant (Warrant Officer 2 nd)
จ่าสิบตรี จ.ส.ต. 
SM 3
Staff Sergeant (Warrant Officer 3 rd)
สิบเอก ส.อ. 
Sgt.
Sergeant
สิบโท ส.ท. 
Cpl.
Corporal
สิบตรี ส.ต. 
Pfc.
Lance Corporal (Private First Class)
พลทหาร พลฯ 
Pvt.
Private
 
ยศทหารอากาศ
The Air Force Ranks
 
ชื่อยศ
(ภาษาไทย)
คำย่อ
ชื่อยศ
(ภาษาอังกฤษ)
เครื่องหมาย
จอมพลอากาศ จอมพลอากาศ Marshal of the Royal Air Force
พลอากาศเอก พล.อ.อ. 
ACM.
Air Chief Marshal
พลอากาศโท พล.อ.ท. 
AM.
Air Marshal
พลอากาศตรี พล.อ.ต. 
AVM.
Air Vice Marshal
พลอากาศจัตวา พล.อ.จ. 
AC.
Air Commodore
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) น.อ.(พิเศษ) 
Gp.Capt.
Special Group Captain
นาวาอากาศเอก น.อ. 
Gp.Capt.
Group Captain
นาวาอากาศโท น.ท. 
Wg.Cdr.
Wing Commander
นาวาอากาศตรี น.ต. 
Sqn.Ldr.
Squadron Leader
เรืออากาศเอก ร.อ. 
Flt.Lt.
Flight Lieutenant
เรืออากาศโท ร.ท. 
Flg.Off.
Flying Officer
เรืออากาศตรี ร.ต. 
Plt.Off.
Pilot Officer
พันจ่าอากาศเอก พ.อ.อ. 
FS 1
Chief Officer (Warrant Officer 1 st)
พันจ่าอากาศโท พ.อ.ท. 
FS 2
Arrant Officer (Warrant Officer 2 nd)
พันจ่าอากาศตรี พ.อ.ต. 
FS 3
Warrant Officer (Warrant Officer 3 rd)
จ่าอากาศเอก จ.อ. 
Sgt.
Flight Sergeant
จ่าอากาศโท จ.ท. 
Cpl.
Corporal
จ่าอากาศตรี จ.ต. 
LAC.
Leading Aircraftman
พลทหารอากาศ พลฯ 
Amn.
Aircraftman
 
ยศทหารเรือ
The Navy Ranks
 
ชื่อยศ
(ภาษาไทย)
คำย่อ
ชื่อยศ
(ภาษาอังกฤษ)
เครื่องหมาย
จอมพลเรือ จอมพลเรือ ___ ร.น. Admiral of the Fleet
พลเรือเอก พล.ร.อ. ___ ร.น. 
Adm.
Admiral
พลเรือโท พล.ร.ท. ___ ร.น. 
VAdm.
Vice Admiral
พลเรือตรี พล.ร.ต. ___ ร.น. 
RAdm.
Rear Admiral
พลเรือจัตวา พล.ร.จ. ___ ร.น. 
CAdm.
Commodore
นาวาเอก(พิเศษ) น.อ.(พิเศษ) ___ ร.น. 
Capt.
Special Captain
นาวาเอก น.อ. ___ ร.น. 
Capt.
Captain
นาวาโท น.ท. ___ ร.น. 
Cdr.
Commander
นาวาตรี น.ต. ___ ร.น. 
LCdr.
Lieutenant Commander
เรือเอก ร.อ. ___ ร.น. 
Lt.
Lieutenant 
(Senior Lieutenant)
เรือโท ร.ท. ___ ร.น. 
Lt.JG.
Sublieutenant 
(Junior Lieutenant)
เรือตรี ร.ต. ___ ร.น. 
Sub.Lt.
Midshipman (Ensign)
พันจ่าเอก พ.จ.อ. 
CPO.1
Chief Officer 
(Warrant Officer 1 st)
พันจ่าโท พ.จ.ท. 
CPO.2
Arrant Officer 
(Warrant Officer 2 nd)
พันจ่าตรี พ.จ.ต. 
CPO.3
Warrant Officer 
(Warrant Officer 3 rd)
จ่าเอก จ.อ. 
PO.1
Petty Officer 1 st Class
จ่าโท จ.ท. 
PO.2
Petty Officer 2 nd Class
จ่าตรี จ.ต. 
PO.3
Petty Officer 3 rd Class
พลทหารเรือ พลฯ Seaman, Sailor
 
ยศตำรวจ
The Police Ranks
 
ชื่อยศ
(ภาษาไทย)
คำย่อ
ชื่อยศ
(ภาษาอังกฤษ)
จอมพลตำรวจ จอมพลตำรวจ Police Marshal
พลตำรวจเอก พล.ต.อ.
Pol.Gen.
Police General
พลตำรวจโท พล.ต.ท.
Pol.Lt.Gen.
Police Lieutenant  General
พลตำรวจตรี พล.ต.ต.
Pol.Maj.Gen.
Police Major General
พลตำรวจจัตวา พล.ต.จ.
Pol.Bri.Gen.
Police Brigadier General
พันตำรวจเอก(พิเศษ) พ.ต.อ.(พิเศษ)
Pol.Col.
Police Special Colonel
พันตำรวจเอก พ.ต.อ.
Pol.Col.
Police Colonel
พันตำรวจโท พ.ต.ท.
Pol.Lt.Col.
Police Lieutenant Colonel
พันตำรวจตรี พ.ต.ต.
Pol.Maj.
Police Major
ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ.
Pol.Capt.
Police Captain
ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท.
Pol.Lt.
Police Lieutenant
ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต.
Pol.Sub.Lt.
Police Sub-Lieutenant
ดาบตำรวจ ด.ต.
Pol.Sen.Sgt.Maj.
Police Senior Sergeant Major
จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต.
Pol.Sgt.Maj.
Police Sergeant Major
สิบตำรวจเอก ส.ต.อ.
Pol.Sgt.
Police Sergeant
สิบตำรวจโท ส.ต.ท.
Pol.Cpl.
Police Corporal
สิบตำรวจตรี ส.ต.ต.
Pol.L/C.
Police Lance Corporal
พลตำรวจ
 
พลฯ
Pol.Const.
Police Constable
 
 
หมายเหตุ 
- ยศ พันเอก(พิเศษ), นาวาเอก(พิเศษ), นาวาอากาศเอก(พิเศษ), พันตำรวจเอก(พิเศษ) 
เหมือนกับยศ พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก, พันตำรวจเอก แต่ต่างกันที่เงินเดือนและตำแหน่ง 
- ว่าที่ยศชั้นใดให้ใช้คำว่า ว่าที่ อยู่ข้างหน้าคำย่อสำหรับยศนั้น 
- สำหรับผู้มียศเป็นหญิงให้เพิ่มคำว่า หญิง ท้ายยศนั้นด้วย