เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 โรงเรียนพนาศึกษา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยโทวิเศษ  แก้วมีศรี ได้นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายพวงมาลา พระบรมรูป ณ ที่ว่าการอำเภอพนา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยมหาราช  {ภาพกิจกรรม}

ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช