เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราชขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  {ภาพกิจกรรม}

ทั้งนี้ นอกจากวันที่ 5 ธันวาคม จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" แล้ว ยังถือว่าวันนี้เป็น "วันชาติของไทย" อีกด้วย