ระหว่างเมื่อวันที่ 28-30 พ.ค. 2559 คณะครู-บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา โดยการนำของท่านประเสริฐ ครองยุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา ได้ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอพนา ซึ่งมีการแห่บั้งไฟ รำเซิ้งบั้งไฟ  {ภาพกิจกรรม}

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้าน ของภาคอีสานเรื่อง พระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทางพื้นบ้านดังกล่าว ได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้น เพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่ คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้