เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนพนาศึกษาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยมีกิจกรรม ประกวด แข่งขัน ทักษะด้านภาษาไทย การแสดงละคร การประกวดการแต่งกาย ตัวละครในวรรณคดี ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผสานการเรียนรู้ {ภาพกิจกรรรม}

 

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

สืบเนื่องจากเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่าณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง