ข้อสอบ onet

ปีการศึกษา 2551

ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.6
ภาษาไทย ภาษาไทย
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2552

ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.6
ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2553

ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.6
ชุดข้อสอบ 91 C (5 วิชา) ภาษาไทย
ชุดข้อสอบ 91 D (5 วิชา) สังคมศึกษา
ชุดข้อสอบ 92 C ภาษาอังกฤษ
ชุดข้อสอบ 92 D คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  การงาน-ศิลป-สุขศึกษา